Холын зай: Off
Холын зай:
km Set radius for geolocation
Хайх

Монголын амьжиргааны доод түвшин 217.900 төгрөг боллоо

Монгол Улсын Хүн амын амьжиргааны доод түвшинг тодорхойлох тухай хуулийн 5 дугаар зүйлд “Хүн амын амьжиргааны доод түвшинг хэрэглээний доод хэмжээг үндэслэн Үндэсний Статистикийн хороо тодорхойлно” гэж заасны дагуу ҮСХ 2019 онд мөрдөх Хүн амын амьжиргааны доод түвшнийг шинэчилэн тогтоолоо.